Kubler-Ross change curve

change management consultancy

’change curve’ härledd från Kubler-Ross arbete, beskriver den interna känslomässiga resan som individer vanligtvis upplever när de hanterar förändring och övergång. Denna resa består av ett antal steg som människor går igenom: chock och förnekelse, ilska, förhandlingar, depression och acceptans.

efter den första ’chocken’ av att konfronteras med en förändring, motstår människor ofta att engagera sig i förändring, som om de försöker bevisa att förändringen är antingen overklig eller onödig.

Vem var Elisabeth Kubler-Ross?

denna ”förnekande” fas kan karakteriseras av en explosion av ytterligare energi.

det kommer då en punkt där de som upplever förändringen inte längre kan undvika att engagera sig i den. Vid denna tidpunkt ger förnekelse ofta plats för ilska eller skuld. Tanken att ’det är inte rättvist’ kan ta tag och ofta andra skyllde.

delar av förhandlingar dyker upp och när humör och prestanda minskar ytterligare kan skulden också vända sig mot sig själv. Det här är en tid för empati och för att hjälpa människor att realistiskt överväga vilka effekter förändringar kommer att ha på dem individuellt. Försök inte att minimera de förluster som människor kommer att uppleva-de måste veta att kostnaden för förändringen för dem personligen har blivit väl förstådd.

” nedgången ” i Kubler-Ross-förändringskurvan

processen till denna punkt har präglats av en drivkraft för att hålla fast vid eller återgå till den nuvarande situationen. Energi, moral och prestanda kan fluktuera, men alla relaterar till kurvans nedåtgående sida. Insikten att alla sådana ansträngningar misslyckas lämnar människor på sin lägsta punkt av prestanda, energi och moral. Förvirring, sorg, till och med depression är kännetecken för denna period. Empati, aktivt lyssnande och effektiva stödstrukturer är nödvändiga genom denna fas.

att komma igenom denna period kräver en acceptanspunkt. Det är en punkt där personen accepterar på en djupare nivå att förändring sker och beslutar att möta denna ’nya framtid’. Först då kan de börja bli utåtriktade och utforska nya möjligheter.

Efter denna punkt börjar människor engagera sig i problemlösningsbeteenden. Detta gör det möjligt för människor att prova nya tillvägagångssätt och så småningom integrera dessa i sitt nya sätt att vara.

stödja människor genom förändring

några faktorer som tenderar att påverka längden och djupet på den personliga förändringskurvan och sannolikheten för att dyka upp framgångsrikt på uppsidan inkluderar:

  • hur djupt en individ påverkas av förändringen. Att förstå förändringen från andras perspektiv och hur den kan påverka dem är viktigt.
  • individens personliga förtroende och motståndskraft. Stöd från chefer spelar en viktig roll. De är bäst lämpade att bedöma hur olika människor sannolikt kommer att hantera den förväntade förändringsnivån.
  • hur mycket kontroll eller inflytande människor känner att de har över förändringen. Det är därför som involverar människor så tidigt som möjligt, och så djupt som möjligt, förbättrar möjligheterna till framgångsrik förändring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.